E a gaji 6månar nöög tå … men int je e slut int :D

Hej!

Je nöög tå snart halvvägs inn på april så gar meijr å meijr mot våren å såmarin heila tidn elo ja våren e no jer men iallafall… nåja he om he nöög ska ja ga meijr ti va som ha händ seinat vekon tå …

Månda 04.04.2011 så e ja heijm å direkt från måronin alltså typ kl 10 så var e att far ti mommos å sedan me hon ti stan å fix anvia aktien hennas sedan kveeldin var e att far ti hon bäst åter tå 😉 tär slutar han kveeldin tå <3
Tisdajin 05.04.2011 böri me att vaken breijver hon bäst Susanna å sedan så händer e itn så mytchi tå .. men sedan tå mot kveeldin var e att far ti sååndom å föst å ta na bilder sedan ti ca kl 19 ti sååndom tv på repris sändning å möte… sedan tå ti Susanna <3 å tär slutar he tå me na film skådas m.m
Onsdajin 06.04 böri vä hon bäst å sedan tå heijm å tå var e lungt…
Tosdajin 07.04 je e bara lungt tå händer e int direkt na alls
Fridajin 08.04 så e dajin lungn sedan kveeldin var e att föst fa ti Bryyden å va tär kort å sedan fö hon ti b:hallen å sedan sjölv far ja mot sååndom å fammos å tär je ja tå en stånd å sedan ut lete på byjjin å sedan tå baket he så var e att fa mot stan å tå e på vasklot ringer Susanna så tå var e att fa ett hon ti b:hallen å baket he ti grill ett na mat å baket he tå var e na stass köras å sedan var e no köras lete hiid å tiid bla ti krogen å ti västervik var e na varv å sedan seinan på natten var e att fa heijm me di ti sååndom tå å baket he ti Susannas å tär var e nain goudan å sedan var e att la se å såv tå baket en härli da om enn lete annorlunda men he händ mytchi iallafall

Lödajin 09.04 så böri e tå me att vaken upp breijver hon bäst å sedan tå föst e varv i stenhaga å baket he tå heijm(ti Susannas) kort å baket he tå var e att fa å jet na ti Söderfjälsrestaurangen å baket he tå var e att fa ut på fjälin å koll på uvisvämningar å all fåglar som ha kumi tiid reijj i vår… sedan tå je e dött en stånd sedan ti abc en vändo å baket he å koll en vändo å sedan tå ti en hemma fest å tär lömnar man en stånd å sedan tå så var e att för na folk ti en fest i brändöjjen å baket he tå ti sååndom å för heijm na folk å sedan tå e sista varv i brändöjjen å baket he tå e kveeldin slut ut åpå men e fortsätter no na tiimar vä Susanns me na filmskåds m.m å sedan var e att såv åter en natt breijver hon bäst tå…

Såndajin 10.04 … vaknar breijver hon bäst å ja he e int vilken da som hälst he hälder int utan je je int na minder enn miin å Susannas 6 månars da <3 så he böri lungt tå å sedan så händer e int så mytchi  var att jet na å sedan var e kveeldin tå å tå gar vi ut e varv mot fiskastranden m.m på en härli 6 månaders promenad å he va härligt synd bara att int solen vela viis se na men va ju bra no fö he men he sku a kuna va sol så sku e a vuri allt på topp me vädre å men e va ju på topp fö me å Susanna iställe tå a vuri ilag i e halv år <3 Golle met Love You Susanna <3 Falktjin…. sedan tå var e att ga heijm åter tå elo ja ja Susannas alltså , å tär var e en toppen kveeld fö utom att hadd en dator som int alls va på vår siido na alls så hadd int na nytta åv han på heila han kveeldin tå men vort toppen entå å en bra avslutning på hälgen å på sama gang 6 månars dajin tå me Golle å Gose mett Susanna <3  så å tär slutar han kveeldin tå me att såmn extra närt varar tå 😉 <3…

Måndajin 11.04 alltså ida så börja e tå att vaken så nära man bara kan vaken nain… sedan tå händer e itn så mytchi å tär slutar hon hälgen tå me Älskade Susanna <3 å allt på topp som vanligt å <3 😉 Puss åp de Susanna sedan tå far hon i jobb å ja heijm å sedan rästen så je e kveeldin tå tå ti mommos å ja sedan va han dajin slut tå

He ha vuri en så bra 6 månars hälg som e bara kan var å ska va å tå speciellt me Golle å Gose mett Susanna  <3 Falktjin å allt härigt fortsätter …..

Falktjins Lyckligast 6 månar heje tå å he tackvare te Susanna <3

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *