Konfirmation å hälgen je uvi…

Hej! Igår vort e int na skilt anna enn en vändo å hälls på fammo å faster å ti å sedan heijm å na lete festas å baket he int na tå… ida såndajin tan 4 juli så va e kusins konfirmation som sto på programme å baket he så vort e kaffe bjudning i … Läs mer

Fredagen 2.7.2010..

Hej! Igår alltså fridajin tan 2.7 så först på dajin händ e int så mytchi anna enn att ja va ti na affärer å skåda ett na som ja behöva ti bilin… å baket så vort e en kl halv 4 att far å skååd på kusin min as fotbolls match i wfc 2010 å … Läs mer

Tisda å nästan messåmarin..

Hej! E je tisdajin tan 22.06 alltså nager dagar föri messåmarin å på fridajin je e messåmarsaftonin å på lödajin messåmarsdajin å vanlig sånda på såndajin.. he lete om hälgen men om vi skådar tibak på va som ha händ så je e att jag igår besluta me fö att änder totalt på Saandom.nets blogg … Läs mer

Hälgen böri närmse

E böri var hälg nöög tå åter e varv å honje hälgen så je e lete ovanligt mytchi på gang…  tar lete kort nöög så je e ti böri me tå na lete filmning m.m på friidajin fö malax/solf lokal tv i solf kyrko å sedan tå så he halder på fråån å tel millan … Läs mer

Såmarin,sååndom,skäären m.m

Gokveeld! He je sååmar nöög å tå je e sååndom å skären som gälder ti meijr enn 100 procent å ja sååndom tv så har fö engangs skull lete läger prioritering… men sååndom tv så filmningar je e no på gang men jag har tyvärr int na tiid att delta i he som vort planera … Läs mer

Oj herre jevlar vilken hälg..

Hej! E a vuri en hälg som man kan säg hu mytchi som hälst om elo hu lite man vill men heilt obemärkt a hälgen iallafall int gaji fö bi me åtminstone fö e a vuri både med gangar å motgangar så lätt hälg a e int alls vuri men halder på å reijder upp … Läs mer

Påskvecko,Sååndoms radio m.m

Hej! E je påskveckon 2010 nöög tå å stor deil je leedi fråån ida elo åmmåros ti måndajin elo tiisdajin så nöög je e ett liitit länger ledigheitj föri han skööna såmarin så snart komber å allt anna vi ha vänta på… Nåja he lilla schema jag har såje langt så je att torsdag lete … Läs mer

Sååndoms radio sänder nöög å..

Hej! Vill meddel att sååndoms radio / Saandom.nets Radio sänder nöög å enda ti månda måronin, allt je som normalt så langt men teknisk och sändnings mässigt osv så har vi ändra på he chema så att e siir ut på följand viis: Fredag kl 18:00-22:30 Härlighälgmys kl 22:30-00:30 Dansbands Mix Lördag kl 00:30 – … Läs mer

Ny design på bloggin..

Hej! Bara för att e böri kännas som att e gar meijr å meijr mot våren så nöög fråån ikveeld har bloggin ny design åtminstone heila våren kan var ändring mot slute åv såmarin.. tycker annos att design måst man änder nain gang för att viis att man e aktiv på bloggin. /Falktjin

Sundoms Ungdoms Tv

Ja hej! Tänkt jer ta å säg att Stv Ungdom elo Sundom Ungdoms Tvs heijmsiido på http://www.ungdomstv.net bla förnyad design och logo m.m så allt siir mytchi fräschan ut nöög, + allt e finns nöög meirj på dialekt å standardsvensk.. Sedan så återkomber ja me meijr info seinan.. kontakt angåend ungdoms tv på info@ungdomstv.net /Falktjin

Je in i mars å allt gar frammåt..

Hej! E je en god stånd sedan e kom na jer på bloggin sist men e har siin förklaringar bla så arbeijter rätt aktivt me deils nya saandom.net å deil miin egen heijmsiido på http://falktjin.saandom.net å sedan nager minder viktiga siidor samt att skolan tar lete meijr tiid nöög å att satsar meijr på sååndom … Läs mer

Lete minder aktiv just nöög..

Hej! Ja som sagt ha vuri lete minder aktiv på bloggin på sistone å je he e ungefär e inlägg i veckon just nöög men ja skrivar så gott e finns tiid.. ja he finns no orsaker ti att ja int ha skriva na jer så bla fixar ja på ny version ti saandom.net men … Läs mer

En vecko inn i februari..

Hej! E tå på annin veckon i februari heje åre… nåja int na skilna på he men hur som hälst så va en rätt bra hälg heje om enn ja va ut på friidajin å heijm på lödajin å lete ut på såndaskveeldin, nåja bra va e men nästa hälg var e no åter lödajin … Läs mer

Vekon e igang nöög tå..

Hej! E je tiisda kveeld nöög å åmmåros je e reijj onsda å ja int na lagt ti hälgen baket he så sku snart vela veijt om ja ska fa ut på friidajin elo om e var som normalt på lödajin ja far ut honje veckon å men hede komber int att var bestämt na … Läs mer

Sånda 31.1..Sååndom Tv m.m

Hej! E je sånda ida tå å på sama gang sista januari 2010 å ja allt va som no passar inn på hanje dajin he som no kan nämnas så je att sååndom tv har extra önske repris sändning kl 18:30 me följand program länk så tiid ska ja tå ti en kl 18 å … Läs mer

Sååndoms Radio m.m

Hej! Har vuri lete extra mytchi att jär teijje dagan täföri ha ja int blogga så aktivt.. men nöög ska e kom e lite länger inlägg. Böri tå me att säg att sååndoms radio har börja sändningar fråån å me egentligen idag för igår var en kort test sändning på en nager tiimar å ida … Läs mer

Miin heijm siido …

Hej! Jag tänkt ida ta å säg så mytchi att miin heijm siido finns åter på http://falktjin.saandom.net å allt e så gott som upp men na bilder funkar kanske int men ja arbeijtar på att inom honje veckon ha allt ti funk ti 100%… /Falktjin

Sista veckon i januari..

Ja Hej! E sista veckon i januari 2010 som böri ida tå… å tan sista alltså 31.1 kl 18:30 Sänder sååndom tv önske repriser me repris 2.2 kl 19 å ja tär to ja kort va som händer honje veckon… Nåja men tär imillan så ska e rymas me saandom.net,skola sååndom tv x 2 å … Läs mer

Åter en vecko e slut å hälg…

Hej! E je sånda kveeld nöög å honje veckon e så gott som slut… böri en ny om minder enn en tiima… E a vuri en rätt händelseriik hälg heje entå… dock bra he för nästa hälg komber ja int att kom ut na utan tå var e att sats på saandom.net åter en gang.. … Läs mer

Hälgen böri ida..

Hej! Ida je e friida å he betyder att hälgen böri ida… för min deil så betyder hanje dajin att ja e heijm å säkert som förr friidajin så var e att ta nain sedan tå e var kveeldin, nöög så ska ja föst arbeijt lete meijr på en kommand version ti saandom.net som ja … Läs mer

Torsda 21.1 å Ford ti Salu

Hej! Nöög baket nager dagars funderas så har ja lagt ut min bil alltså en Ford Mondeo ti försäljning… Jer en nager bilder Meijr info på http://www.nettiauto.com/ford/mondeo/3026090 å http://www.findit.fi/sve/search/85841.htm /Falktjin

Blickar fram mot hälgen…

Hej! Ida ska ja jär en kort blick fram mot hälgen för att skåda hur mytchi som finns att jär honje hälgen å lete tåli… he ja veitj åv såje langt så je att na sååndomboar sku vela slipp på ungdomsdans ti solf å ja he ska ja fix tror ja… sedan så meijr sååndomboar … Läs mer

Reparation Ford Mondeo…

Hej! Idag så steijg ja upp ovanligttidigt (kl09:00) för att ja sku för bilin miin på repartion å sku va tär seinast kl 10:30 å nöög je kl 10:45 å ja e heijm reijj to ca 30 min hede att för bilin ti service för va tär ca 10:20 så… nåja nöög var fordin tå … Läs mer

Återuppbyggnad åv saandom.net…

Ja hej! Som sagt återuppbyggnadin åv saandom.net så je på gang heila tiidin å i heje läge så je saandom.net på dialket å på svenska upp ti så gott som 100% men entå så gar e frammåt me ar saker undi tiidin som ex så nöög je forume online på nytt på http://forum.sundom.nu he e … Läs mer

Hälgen e slut å he e ja å…

Jah hej! Hälgen e så gott som slut nöög tå e je sein såndas kveeld så ja kan utan att uvidriiv säg att he e jag å baket att ha på löda laga bort snöön å iis fråån ett tak å sedan ida vuri å laga bort snöög å fråån två (minde tak) så ha … Läs mer

Sånda å hälgen böri va slut..

Hej! E tå sånda ida å he ha vuri minst sagt enn händelseriik hälg heje å tå specielt lööda å såna ha e händ mytchi å ja hanje dajin e int slut enn så hindar no händ saker enn ida å som kan räckans ti honje hälgen… men he e ju iallfall sååndom tv kl … Läs mer

Löda i arbetens täcken…

Jah hej E vort meijr arbeijt enn ja hadd planera hanje lödajin… e just heijm kumi fråån mommos å tär ha ja me papp laga nier snöön å iis åv tatche tå e hadd börja dropp in vatten i forstun… men nö åtminstone fö ståndin så je e tätt å int na vaten droppas men … Läs mer